2013

1/  "Thông điệp của loài hoa tháng Năm" in Bulletin IPH n0 3-2013

http://www.bulletin.hust.edu.vn/index.php/tap-chi/ban-tin-so-3-10/#page/52

2/ " Niềm đam mê có tên Việt Nam" in Bulletin IPH no 1-2013

http://bantin.hust.edu.vn/index.php/tap-chi/ban-tin-so-1/#page/48

3/ "Cầu Long Biên, những dấu ấn còn mãi" in Bulletin IPH no 1-2013

http://bantin.hust.edu.vn/index.php/tap-chi/ban-tin-so-1/#page/62

4/ "Carnaval-cảm xúc tháng Ba" in Bulletin IPH no 2-2013

http://bantin.hust.edu.vn/index.php/sach-khoa-hoc/ban-tin-so-2/#page/54