Nguyễn Minh Nguyệt, "Nước Pháp và những trải nghiệm", Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội, 2012, 152 tr.

Sach Nguyet - Copy