2014

NGUYỄN Minh Nguyệt, " Phương pháp giảng dạy liên văn hóa cho sinh viên Ngoại ngữ thời hội nhập" in Proceedings International conference Foreign languages in the Trend of international integration, tr. 597-602, Đại học Hà Nội, 11-2014

 Nguyet_2

2006

Copy_of_Untitled_1

 

2005

Copy_of_Untitled_3

 

2004

Copy_of_Untitled_4