2015

Nguyễn Minh Nguyệt, «Lâu đài Clos de Vougeot », Tạp chí Đối ngoại, Ban Đối ngoại trung ương, ISSN 1859-2899, Số 4/2015

2014

Nguyễn Minh Nguyệt, «Những thành phố cổ kính ở Ba Lan  », tr.62-65, Tạp chí Đối ngoại, Ban Đối ngoại trung ương, ISSN 1859-2899, Số 10+11/2014 (60+61)

2013

Nguyễn Minh Nguyệt, « La Marseillaise ca khúc bất hủ của người Pháp », tr.59-61, Tạp chí Đối ngoại, Ban Đối ngoại trung ương, ISSN 1859-2899, Số 7 (45)-7/2013.

2012

Minh Nguyệtt, Văn Công, "Ấn tượng Bruges, di sản thời Trung Cổ", Tạp chí  Đối ngoại, tháng 9 (35), Ban Đối ngoại trung ương, 2012, tr. 60-63

Nguyễn Minh Nguyệt, « Lễ hội carnaval- cảm xúc tháng ba », tr. 60-63, Tạp chí Đối ngoại, tháng 3 (29), Ban Đối ngoại trung ương, 2012

Nguyễn Minh Nguyệt, « Hành trình đêm ánh sáng Lyon », tr. 117-119, Tạp chí  Đối ngoại,  tháng 1+2 (28), Ban Đối ngoại trung ương, 2012

2008

Nguyễn Minh Nguyệt, “Nhìn nhận về cuộc sống của lưu  học sinh Việt Nam trong các trường đại học ở Grenoble” (“Acknowledge  Vietnamese students’s life at Universities in Grenoble”), European studies  review,Vietnames academy of Social sciences- Institute for European studies,  ISN : 0868-3581, No 9 (96)- 2008, 69-76.

Nguyễn Minh Nguyệt, “Thành phố Dijon: Những nét văn  hóa Pháp đặc sắc” (“Dijon city: Special features of French culture”),   European studies review,Vietnames academy of Social sciences- Institute for  European studies, ISN : 0868-3581, No 6 (93)- 2008, 67-70.

article_Clos de V 1

article_Clos de V 2

la marseillaise

Bai tap chi Nguyet 2008-2012 - Copy

bai Balan